Saturday, 26 February 2011

Sadhana Shikhara Gaurava Puraskaara - Awaarded to Susheela Acharya

A Report in Udayavani Mumbai (Kannada) 26th Feb 2011


Smt. Susheela AcharyaSadhana Shikhara Gaurava Puraskaara awarded to 
Dr. Kulkarni, Susheela Acharya, M N Suvarna
Mumbai Feb. 25

The Karnataka Sangha Mumbai's annual Sadhana Shikhara Gaurava Puraskaara has been bestowed on senior literary laureate Dr G V Suvanra, Susheela Acharya and Guru M N Suvarna.